Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Γυμνάσιο-Λύκειο "Saint-Paul"

Διεύθυνση

Η Διεύθυνση της σχολικής βαθμίδας του Λυκείου:

  • Μεριμνά για τη διοικητική και εκπαιδευτική οργάνωση της αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας
  • Επικοινωνεί με τους δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς που σχετίζονται με τη λειτουργία του
  • Συνεργάζεται με τους γονείς για την εξελικτική πορεία των παιδιών τους μέσα στο σχολείο σε θέματα εκπαίδευσης, αγωγής και κοινωνικοποίησης
  • Ενημερώνει τους γονείς για θέματα που αφορούν τις απαιτήσεις και τις αλλαγές της ισχύουσας εκπαιδευτικής νομοθεσίας και πολιτικής σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Εγγυάται την ασφάλεια των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο και τις σχολικές μετακινήσεις
  • Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής βαθμίδας και την τήρηση του σχολικού κανονισμού
  • Υποδέχεται με ιδιαίτερα φροντίδα τους νέους μαθητές της στην Α΄ Λυκείου, ενημερώνοντάς τους για τα δεδομένα και τις απαιτήσεις της σχολικής βαθμίδας του Λυκείου
  • Βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών του Λυκείου σε κάθε διεκδίκηση στόχων.

Διευθυντής του Λυκείου: Κούτσας Αθανάσιος, καθηγητής χημείας (ΠΕ04)

Υποδιευθύντρια του Λυκείου: Μακρή Κωνσταντίνα, καθηγήτρια φυσικής (ΠΕ04)

Καλέστε μας

210 9904010